Information från Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp (MSO)

MSO finns inte längre

MSO var en grupp för diskussioner och samarbeten mellan kommunen och Malmköpings intresseorganisationer. Den lades ner under 2019 (se nedan för mer information). Vill du veta mer eller engagera dig så ta kontakt med Byarådet som tog över stafettpinnen för dessa möten.

2019-02-25

Deltagare:
Flens kommun: Björn Rabenius (BR), Anna Dejerud (AD), del av tiden
MSO/Byarådet: Jack Rydberg (JR), Malmköpings Camping,
Susanne Brandell (SB), Företagarna
Göte Johansson (GJ ), Hembygdsföreningen

Detta var sista mötet där MSO som egen grupp medverkade. I fortsättningen kommer dessa möten hanteras av Byarådet. Byarådet är sammankallande till kommande möten, som även fortsättningsvis ska vara 1 gång per kvartal. BR kommer bjuda in FKABs nya VD samt Håkan Bergsten, Kommunchefen till nästa möte.

Genomgång av aktivitetslistan ger följande kommentarer:

 • Vägvisningen söderifrån ännu ej åtgärdad, men har varit uppe till diskussion mellan BR och Trafikverket.
 • Offentlig toalett har varit uppe till diskussion och nu är inriktningen att söka samma lösning som finns på Gotland, dvs samverkan mellan företagare och kommunen. BR ska bjuda in företagare och ev föreningen till ett möte för att diskutera ”Gotlandslösningen”. Fortfarande finns dock en offentlig allmän toalett med i diskussionen. Hänsyn måste tas till tidigare skadegörelse.
 • Hjärtstartare finns bl.a. i Stadshuset men det finns ingen som är gripbar dygnet runt. Vi jobbar för att finna en lösning.
 • Biltrafik på Plevnahöjden måste undvikas. Förslag om en ”sugga” designad som en Malmköpingsknekt diskuterades. MSO ska ta fram förslag. Dessutom kommer kommun att sätta upp skyltar om gång/cykelväg även mot vattentornet.
 • För tömning av papperskorgar och dito hundtoaletter måste kommunens fordon använda stråken på Plevnahöjden med tanken på de vikter som hanteras. (totalt 380 kg hundbajs per dag bl.a.)
 • Frågan om skyltning om vattenskyddsområde ligger hos Sörmlands vatten.
 • En längre diskussion om biltrafik på Heden mynnade ut i att ett möte ska ordnas mellan föreningarna som använder Heden, innevånarna i Malmköping och kommunen.
 • Dessutom är den genomfart som sker till/från återvinningsstationen något som kommer att resultera i att inpassagen från återvinningen till Heden kommer att stängas av. Vi beslöt att stenar ska placeras ut på Förrådsgatan från återvinningstation till korsningen vid tennisbanan för att få bort körningen över Heden.
 • Skyltning om ”Camping förbjudet” kommer att sättas upp.
 • Det är ett politiskt beslut om att p-skiva ska användas bl.a. i Malmköping vid tidsbegränsade p-platser. Inom kort kommer sådana att finnas tillgängliga hos företag, affärer, bibliotek, VC och föreningarna.
 • Vid Stadshuset, på torget, kommer ytan att begränsas upp mot själva Stadshuset så att rampen förblir tillgänglig och att fotgängare enkelt kan gå förbi.
 • Information om läget med Landsvägsgatan kommer inom kort att sändas ut till innevånarna i Malmköping.

Noterat av Göte Johansson

2019-01-23

PROTOKOLL MSO-info 2019-01-15

2018-11-06

PROTOKOLL MSO-Info 2018-10-31

2018-09-25

PROTOKOLL MSO-Info 2018-09-25

2018-06-26

PROTOKOLL MSO-Info 2018-06-26

2018-04-23

PROTOKOLL MSO-Info-2018-04-23


2018-03-22

PROTOKOLL 2018-03-22 MSO och SFB, Flens kommun


2018-03-12

MSO info 3-2018-03-12  


2018-01-23

Protokoll från mötet med MSO och SBF. Om ”Stenarna på heden”, Vägsaltning, Vägskyltning, Hosjön, Belysningen vid busstationen, ombyggnaden av Landsvägsgatan mm. Länk till protokoll (PDF)


2017-12-15

Protokoll – MSO och SBF (Samhällsbyggnadsförvaltningen), Flens kommun,  2017-12-11 (Länk)


2017-11-21

Stenar på heden

Byarådet, MIF, Hembygdsföreningen och Innebandyföreningen har tidigare överklagat beslutet om att lägga ut stenar runt hela Heden. Ärendet gick till Förvaltningsrätten som gick på kommunens linje att skydda fornmark.

I samband med det bildades MSO för att skapa en kommunikationskanal till kommunen. Det har varit positivt från båda håll. Diskussionen om stenarna kommer att fortsätta.

Har nu fått besked från kommunen angående de stenar som nu lägg ut på Heden, läggs bara för skydda vägkorsningarna runt Heden.

MSO
genom Jill Dunker


2017-11-17
Om Malmköpings Samråds- och Ortsutvecklingsgrupp (PDF)

I detta dokument hittar du mer information om gruppens bakgrund och syfte, klicka på länken i rubrikraden.


Syfte

MSO har som syfte att upprätta en dialog och etablera en plattform för kommunikation mellan kommunen och köpingen och föreningslivet på orten. I detta dokument hittar du mer information om gruppens bakgrund och syfte.

Vilka är vi?

MSO består av representanter från Malmabygdens Byaråd, Malmköpingsortens Hembygdsförening, Malmköpings Idrottsförening, Malmköpings Innebandyförening samt Malmköping.nu

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från mötena i MSO läggs upp här på denna sida och skickas även ut till föreningar, näringsidkare mm för vidare spridning.

Lyfta en fråga?

Vi i gruppen vill att alla föreningar i Malmköping får möjlighet att få sina önskemål och synpunkter framförda till kommunen. Vill ni som förening i Malmköping lyfta en specifik fråga vänder ni er till MSO:s kontaktperson.

Kontaktperson

Jill Dunker
jill.dunker@gmail.com
070-7986270