STADGAR FÖR MALMKÖPING. NU

§1. Föreningens namn
Föreningens namn är malmköping.nu, som är en ideell förening med organisationsnummer 802438-7154.

§2. Föreningens säte
Föreningens säte är Malmköping.

§3. Ändamål
Ändamålet med föreningen är att arbeta för att bibehålla och utveckla Malmköpings utbud av handel, service och kultur och att verka för att marknadsföra Malmköping som turist- och besöksort året runt.

§4. Obundenhet
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§5. Verksamhet
Verksamheten ska bedrivas genom marknadsföring av Malmköping utan ekonomiska intressen.

§6. Medlemskap
Medlem är företag, organisation, förening i Malmköping med omnejd som har betalat medlemsavgift. Man kan också vara medlem utan att tillhöra någon av dessa kategorier och då gäller att man har betalat avgift som privatperson. Medlem som vill utträda ur föreningen bör skriftligen meddela detta till styrelsen.

§7. Medlemsavgift
Medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställs av den årliga föreningsstämman.

§8. Verksamhetsår
Verksamhetsåret och räkenskapsåret är från l januari till 31 december.

§9. Föreningsstämma
Det högsta beslutande organet är föreningsstämman och den hålls en gång om året före mars månads utgång. Motioner avsedda att behandlas vid föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast den sista januari.

§10. Kallelser
Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via brev eller e-post senast tre veckor före stämman och till övriga föreningsmöten senast en vecka före möte. Till kallelse skall dagordning samt relevanta handlingar bifogas.

§11. Rösträtt
För att ha rösträtt krävs att man har betalat medlemsavgiften. Varje medlem äger en röst.

§12. Styrelse
För föreningens verksamhet ansvarar en styrelse. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. Styrelsen skall bestå av en ordförande, fem ledamöter, 2 suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år i taget. Ledamöter väljs för en tid av 2 år, på så sätt att hälften av ledamöterna väljs varje år. Vid första årsmötet avgör lotten 1 eller 2 års avtal. Suppleanter väljs på ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, samt övriga funktionärer som föreningen anser sig behöva.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter inklusive ordförande är närvarande. Vid lika röstetal gäller den åsikt som ordförande företräder. Styrelsen väljs av medlemmarna på ordinarie årsstämma.

§13. Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs två revisorer på ett år, varav en sammankallande vid årsmötet.

§14. Valberedning
Valberedningen består av två personer varav en är sammankallande.

§15. Dagordning för ordinarie föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma gäller följande dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två justerare tillika rösträknare
8. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
9. Fastställande av den ekonomiska redovisningen för det gångna året
10. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan tillsammans med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
14. Val av ordförande på ett år
15. Val av ledamöter på två år
16. Val av en till två suppleanter på ett år
17. Val av två revisorer på ett år, varav en sammankallande
18. Val av två att utgöra valberedning på ett år, varav en sammankallande
19. Behandling av inkomna motioner
20. Mötets avslutande

§16. Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall inkallas då styrelsen eller dess ordförande, en revisor eller minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligt begär det. Vid den extra föreningsstämman behandlas endast de ärenden som föranlett mötet. Dessa ärenden skall framgå av kallelsen.

§17. Stadgeändring
Ändring av stadgar skall ske på två föreningsmöten varav ett skall vara den ordinarie föreningsstämman. Beslut om ändring skall antas med minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade på respektive stämma.

§18. Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen beslutas på ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma. Beslut om föreningens upplösning skall även innefatta hur föreningens tillgångar skall disponeras.